Zadzwoń: 530 068 508 kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu

Wypadek przy pracy

Pomagam przywrócić Twoje życie do normy, chronić i wyegzekwować należne Ci prawa. Już od ponad 15 lat

Jak mogę Ci pomóc?

Wypadek przy pracy

Pracownik, który ucierpiał na skutek wypadku w pracy, może liczyć na określone świadczenia finansowe. Przypadać ono mogą także jego rodzinie.

Zgodnie z przepisami, wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, które prowadzi do urazu (najczęściej złamania lub zwichnięcia) lub śmierci. A zatem może miejsce w fabryce, na budowie, ale i w biurze.

Zdarzenie to musi pozostawać jednak w związku z pracą. Musi mieć miejsce wtedy, gdy pracownik wykonywał swoje obowiązki służbowe, zlecone mu przez przełożonego, ale też wówczas, gdy realizował zadania na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia.

Pracownik może też ulec wypadkowi poza zakładem pracy, jadąc do niego lub wracając z niego do domu. Możliwy jest również w trakcie podróży służbowej lub szkolenia.

Rekompensata finansowa wskutek takiego wypadku może przysługiwać przynajmniej z dwóch źródeł – ubezpieczenia społecznego, które często nie wystarcza na pokrycie podstawowych wydatków, oraz od samego pracodawcy lub jego ubezpieczyciela. Przysługuje ona wówczas, gdy dane zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy i pracownik nie został uznany za wyłącznie winnego zdarzenia.

Dlatego tak istotne jest dopilnowanie prawidłowosci procedury powypadkowej, jaka musi zostać wdrożona przez pracodawcę. Sporządzona następczo dokumentacja ma ogromne znaczenie z punktu widzenia ustalenia zasad odpowiedzialności pracodawcy, tak cywilnej, jak i karnej.

Wśród tych świadczeń, których pracownik może się domagać, znajdują się m.in.: jednorazowe świadczenie, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta z tytułu zwiększenia potrzeb, renta szkoleniowa, dodatek pielęgnacyjny, odszkodowanie za utratę przedmiotów osobistego użytku oraz niezbędnych do wykonywania pracy

Rodzina zmarłego może natomiast się starać np. o rentę rodzinną lub dodatek rodzinny.

Wiele osób nie wie jednak jak uzyskać należne im odszkodowanie. Brak odpowiednich działań osoby uprawnionej bądź nieumiejętne prowadzenie sprawy przekreślają często w konsekwencji szanse na powyższe świadczenia.

Dlatego tak ważne jest profesjonalne wsparcie adwokata, który przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy postępowania, tak byś mógł otrzymać należne Ci środki.

Oferuję Ci szeroki zakres pomocy prawnej, począwszy od uczestniczenia w procedurze badania samego wypadku, poprzez uzyskanie świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz pracodawcy. Jak również z polis dobrowolnego ubezpieczenia NNW.

Pamiętaj, nawet jeśli już wypłacono Ci świadczenie z ZUSu, to można domagać się jego uzupełnienia.

Kompleksowe wsparcie dedykuję również pracodawcom, pomagając ustalić czy dane zdarzenie spełnia przesłanki wypadku przy pracy. Jak również dopełnić wszelkie wymogi prawidłowej procedury powypadkowej. Zapewniam ochronę prawną w toku postępowania cywilnego, jak i karnego. Zarówno przed nieuzasadnionymi roszczeniami ze strony pracowników, jak i bezpodstawnymi oskarżeniami ze strony organów ścigania.

Moim celem jest zapewnienie Ci bezpieczeństwa i spokoju. Działam po to, by przywrócić Twoje życie do normy. Zlecając mi prowadzenie sprawy zyskasz kompetentnego partnera w obronie Twoich słusznych praw.

W jakich sprawach pomagam?

W zależności od Twojej indywidualnej sytuacji doradzam i podejmuję działania m.in. w sprawach o:

zasiłek chorobowy – z powodu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

świadczenie rehabilitacyjne –  po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, gdy dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy

zasiłek wyrównawczy – gdy wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

jednorazowe odszkodowanie – w przypadku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

rentę (rekompensatę z powodu utraconych dochodów, zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość oraz z tytułu zwiększonych potrzeb)

rentę szkoleniową – gdy w stosunku do poszkodowanego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

dodatek pielęgnacyjny

pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą

odszkodowanie za utratę przedmiotów osobistego użytku oraz niezbędnych do wykonywania pracy

jednorazowe odszkodowanie – dla członków rodziny zmarłego

rentę rodzinną – dla członków rodziny zmarłego uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej

Co oferuję?

Kompleksowe doradztwo prawne

 

W trakcie konsultacji wyjaśniam wszelkie wątpliwości związane z Twoją sytuacją prawną i pomagam w wyborze optymalnej drogi prawnej. Ułatwiam zrozumienie wszystkich aspektów i skutków prawnych Twojego położenia.

Dokładnie omawiamy Twoją sytuację oraz jakie mogą być jej konsekwencje, także finansowe.

Analizuję udostępnioną przez Ciebie dokumentację oraz okoliczności danego zdarzenia. W razie konieczności, korzystam z pomocy specjalistów z innych dziedzin prawa. Także by skalkulować rodzaj i wysokość świadczenia, jakie w tym wypadku może przysługiwać.

Udzielam odpowiedzi na każde Twoje pytanie i przedstawiam wszystkie możliwe scenariusze. Zastanawiam się też nad potrzebą podjęcia dodatkowych działań prawnych. W tym zabezpieczenia Twoich roszczeń w trakcie postępowania.

Ustalam też optymalną strategię dalszego działania. I podpowiadam jak zabezpieczyć Twoje interesy teraz i w przyszłości.

Doradzam też jak uniknąć podobnych zagrożeń w przyszłości.

Informuję, na co zwrócić szczególną uwagę, jeśli zdecydujesz się na samodzielne działanie w sprawie. I jakie dowody przedstawić by osiągnąć zamierzony rezultat.

Pomagam dopełnić formalności

W tym skompletować niezbędne informacje, dokumenty i dowody w sprawie.

Ustalam strategie negocjacyjne i procesowe dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb

 

Rzetelnie oceniam Twoją sytuację, co stanowi punkt wyjścia do ustalenia działań w Twojej sprawie.

Moim celem jest udzielenie Ci skutecznej pomocy przy jak najmniejszym obciążeniu finansowym. A obejmuje ona zarówno proces sądowy, jak i pertraktacje ugodowe. Dlatego, jeśli będzie taka możliwość, a Ty wyrazisz taką wolę, podejmę w Twoim imieniu rozmowy polubowne z drugą stroną, na drodze negocjacji lub mediacji. Co często pozwala zakończyć spór jeszcze na etapie przedsądowym, a tym samym eliminuje ryzyko dodatkowych kosztów.

Przygotowuję wszelkie pisma w sprawie

 

Zarówno w ramach doraźnej pomocy jak i kompleksowego prowadzenia sprawy.

Analizuję również treść dokumentów zaproponowaną przez stronę przeciwną.

Sporządzam też opinie prawne.

Dbam o to, by zabezpieczyć Twoje interesy już w czasie procesu i po jego zakończeniu

 

Np. w zakresie uzyskania wsparcia finansowego już na etapie postępowania.

Reprezentuję przed sądami i w czasie prowadzonych mediacji

 

Twoje postępowanie przeprowadzę od początku do samego końca. Byś samodzielnie nie musiał koncentrować się na formalnościach, pismach czy terminach w sprawie. Będę Cię też na bieżąco informować o postępach, dzięki czemu zachowasz nad nią pełną kontrolę.

Pomagam wyegzekwować Twoje prawa po zakończonym procesie i w jego trakcie

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiajmy.

Twój problem nie rozwiąże się sam. Możesz na mnie liczyć. Chętnie udzielę Ci wsparcia i wskażę dostępne rozwiązania. Napisz do mnie lub zadzwoń, a odezwę się do Ciebie najszybciej, jak to możliwe.

Pin It on Pinterest

Share This