Zadzwoń: 530 068 508 kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu

Mediacje

Szukasz rozwiązania swojego problemu? Chcesz uzyskać szybką i profesjonalną pomoc w Twojej sprawie? Złóż wniosek o mediacje.

Jak mogę Ci pomóc?

Mediacje

Mediacja jest jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów i sporów. Alternatywą dla sądu, gdzie osoba trzecia podejmuje za nas decyzje. Można ją prowadzić w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych, gospodarczych, administracyjnych, a nawet karnych. Wszędzie tam, gdzie prawo dopuszcza zawarcie ugody.

Mediacja pozwala stworzyć przestrzeń do rozmów i załatwić sprawę bez konieczności prowadzenia procesu sądowego Pomaga także przyspieszyć sprawy, które już znalazły swój finał w sądzie.

To dobrowolne i poufne postępowanie, w którym uczestniczy bezstronny i neutralny mediator. Pomaga on dojść do porozumienia osobom będącym w sytuacji konfliktowej. Co pozwala załagodzić spór, a nawet go wygasić.

Zatem celem mediacji jest doprowadzenie do ugodowego, satysfakcjonującego wszystkie strony rozwiązania kwestii spornych na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale mediatora.

Mediator wspomaga w samodzielnym poradzeniu sobie z konfliktem i znalezieniu rozwiązanie satysfakcjonującego mediujące strony, tj. takiego, które będą w stanie świadomie i dobrowolnie zaakceptować i wykonać.

Efektem mediacji może być ugoda, która po jej zatwierdzeniu przez sąd ma taką samą moc prawną jak ugoda sądowa.

Co istotne, mediator nie jest on ani sędzią, ani arbitrem. Nie ocenia Waszych racji, nie rozstrzyga też po której stronie leży racja. Nie prowadzi postępowania dowodowego, nie przesłuchuje świadków. W równym stopniu udziela Wam wsparcia.

Osoby uczestniczące w mediacji (strony) są równouprawnionymi partnerami w rozmowie, w poszukiwaniu rozwiązania dzielącego ich sporu. I tylko one są odpowiedzialne za rezultat mediacji. Nikt nie może im narzucić sposobu rozwiązania, czy treści ewentualnej ugody. W każdej chwili mogą też z mediacji zrezygnować, bez żadnych ujemnych dla siebie skutków.

Przystąpienie do mediacji jest całkowicie dobrowolne i nie zamyka też drogi do dochodzenia swoich praw przed sądem jeśli nie dojdzie do zawarcia ugody. Warto jednak spróbować, bo jej efekty mogą niejednego zaskoczyć.

Więcej na ten temat samej mediacji możesz dowiedzieć się na MOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ NA TEMAT MEDIACJI.

Jak działam?

Prowadzę mediacje (sądowe i umowne) na terenie całego kraju, także w formie on-line. Współpracuję też z innymi mediatorami w sprawach bardziej skomplikowanych, tworząc zespół specjalistów.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach, również międzynarodowych.

Swoją wiedzą i doświadczeniem będę Was wspierać w procesie rozwiązywania sporu, zapewniając jednocześnie najwyższe standardy prowadzenia mediacji. Jako doświadczony prawnik bardzo dobrze rozumiem nie tylko sam konflikt, ale i jego konsekwencje na wielu płaszczyznach, tak biznesowych, jak i prywatnych. 

Pozwala to także na prowadzenie mediacji w sposób poufny, bezstronny i neutralny. Na bycie mediatorem, który ułatwia komunikację i łagodzi spór, co pozwala osiągnąć satysfakcjonujące mediujących porozumienie.

Spór jest problemem, który należy rozwiązać, a nie walką, którą należy wygrać.

Abraham Lincoln

Poznaj szczegóły

Podstawowe zalety mediacji

Mediacja, w szczególności w zestawieniu z tradycyjnym procesem sądowym, posiada ogromną ilość zalet. Oto niektóre z nich:

To efektywna metoda rozwiązywania sporów, przede wszystkim z uwagi na oszczędność czasu i pieniędzy. Do porozumienia może dojść w zaledwie kilka godzin, w odróżnieniu od przeciągających się niekiedy latami procesów sądowych.

 Pozwala obniżyć koszty, które w przeciwieństwie do kosztów i wydatków sądowych są relatywnie niskie i łatwe do skalkulowania.

 Gwarantuje poufność oraz dyskrecję bez konieczności angażowania osób trzecich i roztrząsania publicznie, na forum sądowym niekiedy bardzo osobistych spraw lub tajemnic handlowych. Tylko strony wiedzą o prowadzeniu mediacji, co jest szczególnie istotne w sprawach handlowych. Zarówno strony, jak i mediatora obowiązuje też tajemnica związana z przebiegiem mediacji.

Pozwala uniknąć stresu i nieprzyjemnej atmosfery, jaka zazwyczaj towarzyszy rozprawie sądowej.

 Prowadzona jest na neutralnym gruncie – w kancelarii mediacyjnej, telefonicznie, on-line.

 W przyjaznej atmosferze i bez presji czasu, mediator zapewnia stronom możliwość samodzielnego wypracowania najlepszego porozumienia uwzględniającego interesy wszystkich zainteresowanych i przez nich akceptowalnego, dając tym samym poczucie sprawiedliwości.

 Mediacja daje szansę znalezienia takiego rozwiązania, które pozwoli na osiągnięcie korzyści przez każdą ze stron, przez co nikt nie czuje się pokrzywdzony.

Mediacja pozwala “zachować twarz” i może pomóc w utrzymaniu lub wznowieniu kontaktów, które będą lub powinny trwać w przyszłości, czy to w odniesieniu do sfery życia gospodarczego, relacji handlowych, czy w odniesieniu do życia rodzinnego i wielu innych.

Daje możliwość zastosowania ogromnej ilości nieszablonowych rozwiązań, zatem strony są wolne od ograniczeń jakie przynosi formalizm procesu sądowego.

Zapewnia wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie.

Przerywa bieg przedawnienia, co oznacza, że wszczęcie i prowadzenie mediacji nie stanowi ryzyka braku późniejszej możliwości dochodzenia żądania na drodze sądowej w przypadku nie zawarcia porozumienia

 

W jakich sprawach można prowadzić mediacje?

Mediacje rodzinne 

rozwód i separacja (tzw. kwestie okołorozwodowe/okołoseparacyjne – m.in. sposób sprawowania władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem, alimenty, podział majątku)

spory o alimenty dla dziecka (istnienie, zniesienie, wysokość, płatności)

spory o alimenty dla małżonka (istnienie, zniesienie, wysokość, płatności)

spory o kontakty z dzieckiem (również z dziadkami)

spory z zakresu władzy rodzicielskiej (m.in. o sposób jej wykonywania, o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, wyjazd za granicę)

sporządzenie planu wychowawczego

spory o podział majątku wspólnego (m.in. o współposiadanie, sposób podziału, spłaty, rozliczenie nakładów)

spory o rozliczenie konkubinatu (m.in. o współposiadanie, sposób podziału, spłaty, rozliczenie nakładów)

Mediacje cywilne

spory o zapłatę

spory dotyczące roszczeń z umów cywilnoprawnych (np. najem, dzierżawa)

spory dotyczące gwarancji i rękojmi (również konsumenckie)

spory o odszkodowanie (m.in. błąd medyczny, wypadek)

spory dotyczące zadośćuczynienia (m.in. błąd medyczny, wypadek)

spory o naruszenie dóbr osobistych

spory ubezpieczeniowe

spory sąsiedzkie (m.in. graniczne, immisje, naruszenie posiadania)

spory dotyczące służebności (ustanowienie, wykonywanie, modyfikacja, zniesienie)

spory dotyczące podziału nieruchomości wspólnej do korzystania („quad usum”)

spory o podział i zniesienie współwłasności (w tym o dział spadku)

spory o realizację poleceń i zapisów wynikających z testamentu

spory dotyczące zapłaty zachowku (m.in. ustalenie wartości, sposobu i terminu spłaty)

Mediacje gospodarcze

spory o zapłatę

spory dotyczące realizacji umów handlowych (o usługi/umowy sprzedaży/umowy o roboty inwestorskie/budowlane) i roszczeń z tym związanych 

spory dotyczące rękojmi i gwarancji

spory dotyczące nienależytego wykonania umowy (np. dotyczące zapłaty odszkodowania/kar umownych)

wsparcie przy negocjacjach kontraktów biznesowych

spory z zakresu prawa budowlanego (np. dotyczące zapłaty odszkodowania/kar umownych), prac inwestorskich

spory w zakresie roszczeń z umowy leasingu/kredytu/pożyczki/z weksla

spory związane z prawem autorskim i czynami nieuczciwej konkurencji

spory dotyczące prawa własności intelektualnej

spory związane ze sprzedażą/przekształceniem przedsiębiorstw

spory wewnętrzne np. pomiędzy kadrą zarządzającą

spory związane z roszczeniami akcjonariuszy lub wspólników przeciwko spółkom

spory dotyczące roszczeń przeciwko członkom zarządu

Mediacje pracownicze

spory o zapłatę

spory o rozwiązanie stosunku pracy

spory związane z postępowaniem dyscyplinarnym

spory o odszkodowanie za mobbing i dyskryminacje

spory dotyczące wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

spory o sprostowanie świadectwa pracy

spory zbiorowe

spory pomiędzy wsołpracownikami

spory w kadrze zarządzającej lub pomiędzy poszczególnymi komkami organizacyjnymi pracodawcy

Co oferuję?

Prowadzę mediacje jako mediator lub uczestniczę w nich jako Twój pełnomocnik

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiajmy.

Twój problem nie rozwiąże się sam. Możesz na mnie liczyć. Chętnie udzielę Ci wsparcia i wskażę dostępne rozwiązania. Napisz do mnie lub zadzwoń, a odezwę się do Ciebie najszybciej, jak to możliwe.

Pin It on Pinterest

Share This