Zadzwoń: 530 068 508 kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu

Podział majątku

Dostarczam konkretne rozwiązania i strzegę należnych Ci praw. Już od ponad 15 lat

Jak mogę Ci pomóc?

Podział majątku

Struktura majątku bywa często skomplikowana, szczególnie, gdy pochodzi on z różnych źródeł. Dlatego problem zaczyna się wówczas, gdy w związku z rozstaniem, małżonkowie lub partnerzy pragną taki majątek podzielić. Jeśli nie uda się porozumieć w drodze polubownych rozmów, swoje kroki będzie trzeba skierować do sądu.

Podział majątku odbywa się też nierzadko w atmosferze konfliktu, a nawet poczucia krzywdy i niesprawiedliwości. Szczególnie, gdy okazuje się, że majątek nagle zniknął lub został ukryty albo sprzeniewierzony. Dlatego cały proces bywa długotrwały i trudny pod względem emocjonalnym i merytorycznym.

W postępowaniach tych zazwyczaj niezbędna jest odpowiednia inicjatywa dowodowa stron w celu ujawnienia i rozliczenia majątku. Często zdarza się, że jedna ze stron zataja fakty dotyczące mienia, co utrudnia doprowadzenie do jego odpowiedniej wyceny przez biegłego. W efekcie wartość dobytku może zostać źle oceniona – zaniżona lub zawyżona w stosunku do wartości rzeczywistej.

Pomijane bywają też kwestie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym lub nakładów poczynionych z majątków osobistych na majątek wspólny lub ze wspólnego na osobisty. Zapomina się też często o rozliczeniu długów, czy możliwości ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wstecz. Doświadczony adwokat dopilnuje wszelkich Twoich interesów w tym zakresie.

Podział majątku spadkowego bywa równie nieoczywisty, szczególnie gdy w pierwszej kolejności należy przeprowadzić jeszcze podział majątku wspólnego spadkodawcy i jego małżonka.

W postępowaniu o dział spadku sąd ustala skład i wartość spadku ulegającego podziałowi, biorąc pod uwagę stan z chwili otwarcia, natomiast wartość  według cen z chwili dokonywania działu. Obok żądania głównego mogą być zgłoszone także roszczenia dodatkowe jak na przykład: żądanie zaliczenia darowizn na schedę spadkową, czy roszczenia z tytułu poczynionych na spadek nakładów. Istotna jest zatem aktywność stron i wiedza odnośnie tego, czego można się domagać i w jaki sposób. Pomagam zadbać o Twoje prawa. 

W sprawach tych warto rozważyć pomoc profesjonalisty, który nie tylko dopilnuje Twoich interesów na każdym etapie postępowania. Ale będzie dla Ciebie też wsparciem w tym trudnym czasie, trzymając rękę na pulsie.

Jak działam?

Udzielam fachowego i profesjonalnego wsparcia. Niezależnie od tego, po której stronie sporu się znajdujesz.

Każdorazowo punktem wyjścia do określenia dalszych kroków w Twojej sytuacji jest jej analiza. Pozwala to zaproponować optymalny sposób działania. I przewidzieć ewentualne  niebezpieczeństwa i zagrożenia.

W każdej sprawie koncentruję się na ustaleniu jaki majątek podlega w danym wypadku podziałowi. Może się bowiem okazać, że niektóre składniki powinny zostać z tej procedury wyłączone.  A inne nie zostały w niej jeszcze uwzględnione w ogóle.

Pomagam zabezpieczyć lub odnaleźć ukryty majątek.

Sprawdzam i kalkuluję wartość poszczególnych składników, co stanowi punkt odniesienia dla weryfikacji twierdzeń drugiej strony lub przedstawienia Twoich oczekiwań w tym zakresie.

W przypadku podziału majątku wspólnego weryfikuję też kwestie rozliczenia nakładów z poszczególnych majątków (z majątku wspólnego na majątek osobisty, z o osobistego na wspólny) i wskazuję na ewentualną sposobność ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Badam także możliwość uwzględnienia jeszcze innych rozliczeń, których nie będzie już można dochodzić po zakończeniu postępowania o podział majątku wspólnego lub spadkowego.

Wskazuję również na konieczność podjęcia dodatkowych działań prawnych w sprawie. W tym spraw ukierunkowanych na dopuszczenie do współposiadania majątku wspólnego i rozliczenia pożytków z tytułu korzystania z majątku wspólnego “ponad udział”.

Wreszcie, przedstawiam możliwe rozwiązania i sposoby dokonania podziału.

Dokładam też wszelkich starań aby sprawnie przeprowadzić całą procedurę. Niezależnie od tego, na którym etapie się do mnie zgłosisz.

Pomagam także w pertraktacjach ugodowych, które umiejętnie przeprowadzone często są wystarczające by osiągnąć zamierzony rezultat bez konieczności wikłania się w długi i kosztowny proces sądowy. Szanuję Twój czas i pieniądze.

W przypadku konieczności wystąpienia na drogę sądową, pomagam w przygotowaniu wniosku i wszelkich dalszych pism w sprawie. Skupiając się zawsze także na przedstawieniu niezbędnych dokumentów i dowodów, które mogą mieć kluczowe znaczenie. Dbam też o zabezpieczenie Twoich roszczeń na czas trwania sprawy, jeśli wymaga tego sytuacja.

Jeżeli to Ty jesteś drugą stroną sporu, starannie badam argumenty i dowody, jakie zostały przedstawione przez drugą stronę mając na uwadze cel, jaki chcesz osiągnąć. Przygotowuję też w Twoim imieniu odpowiedź i inne pisma w sprawie. Wskazuję na dowody, które mogą być niezbędne by uzyskać zamierzony rezultat.

Jakie sprawy prowadzę?

  • o podział majątku wspólnego
  • o podział majątku spadkowego (dział spadku)
  • o dopuszczenie do współposiadania
  • o rozliczenie pożytków z tytułu korzystania z majątku wspólnego /spadkowego”ponad udział”
  • o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej (również z datą wsteczną)
  • o rozliczenie konkubinatu
  • o zabezpieczenie majątku

To jedynie katalog przykładowych spraw. Zapewniam bowiem kompleksowe wsparcie we wszelkich sprawach rodzinnych.

Co oferuję?

Kompleksowe doradztwo prawne

 

W trakcie konsultacji wyjaśniam wszelkie wątpliwości związane z podziałem majątku i pomagam w wyborze optymalnej drogi prawnej. Ułatwiam zrozumienie wszystkie aspektów i skutków prawnych Twojego położenia.

Dokładnie omawiamy Twoją sytuację oraz jakie mogą być jej skutki.

Udzielam odpowiedzi na każde Twoje pytanie i przedstawiam wszystkie możliwe scenariusze. Zastanawiamy się też nad potrzebą podjęcia dodatkowych działań prawnych (np. w przypadku majątku wspólnego: ustalenie nierównych udziałów, ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa itp.).

Ustalamy też optymalną strategię dalszego działania. W jej ramach, podpowiadam też jak zabezpieczyć Twoje interesy już w czasie postępowania.

Doradzam również jak uniknąć podobnych zagrożeń w przyszłości.

Podpowiadam, na co zwrócić szczególną uwagę, jeśli zdecydujesz się na samodzielne działanie w sprawie. I jakie dowody przedstawić by osiągnąć zamierzony rezultat.

Pomagam dopełnić formalności

W tym skompletować niezbędne informacje, dokumenty i dowody w sprawie.

Ustalam strategie negocjacyjne i procesowe dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb

Rzetelnie oceniam Twoją sytuację, co stanowi punkt wyjścia do ustalenia działań w Twojej sprawie.

Moim celem jest udzielenie Ci pomocy przy jak najmniejszym obciążeniu finansowym. A obejmuje ona zarówno proces sądowy, jak i pertraktacje ugodowe. Dlatego, jeśli będzie taka możliwość, a Ty wyrazisz taką wolę, podejmę w Twoim imieniu rozmowy polubowne z drugą stroną, na drodze negocjacji lub mediacji. Co często pozwala zakończyć spór jeszcze na etapie przedsądowym, a tym samym eliminuje ryzyko dodatkowych kosztów.

W ramach negocjacji ustalamy także tryb w jakim sprawa zostanie zakończona, tj. czy ustalenia zostaną sfinalizowane w formie umowy zawieranej u notariusza lub też w formie ugody sądowej.

Przygotowuję wszelkie pisma w sprawie

Zarówno w ramach doraźnej pomocy jak i kompleksowego prowadzenia sprawy, w tym umowy dotyczące podziału majątku oraz ugody między stronami.

Analizuję również treść dokumentów zaproponowanych przez stronę przeciwną.

Dbam o to, by zabezpieczyć Twoje interesy już w czasie procesu i po jego zakończeniu

Reprezentuję przed sądami i w czasie prowadzonych mediacji

 

Twoje postępowanie poprowadzę od początku do samego końca. Byś samodzielnie nie musiał koncentrować się na formalnościach, czy terminach w sprawie. Będę Cię też na bieżąco informować o postępach, dzięki czemu zachowasz nad nią pełną kontrolę.

Pomagam wyegzekwować Twoje prawa w trakcie i po zakończonym procesie

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiajmy.

Twój problem nie rozwiąże się sam. Możesz na mnie liczyć. Chętnie udzielę Ci wsparcia i wskażę dostępne rozwiązania. Napisz do mnie lub zadzwoń, a odezwę się do Ciebie najszybciej, jak to możliwe.

Pin It on Pinterest

Share This