Zadzwoń: 530 068 508 kancelaria@adwokat-sosnowiec.eu

Prawo pracy

Pomagam kompleksowo zadbać o Twoje prawa. Już od ponad 15 lat

Jak mogę Ci pomóc?

Prawo pracy

Wykonywanie pracy zarobkowej wiąże się z różnymi uprawnieniami i obowiązkami ze strony pracownika i pracodawcy.

W przypadku pracodawców równie istotne jest właściwe opracowywanie umów i innej dokumentacji pracowniczej w tym regulaminów pracy oraz wynagradzania. Prowadzenie odpowiedniej polityki kadrowej.

Niestety również na tym gruncie dochodzi często do sporów, nadużyć i łamania prawa. I to przez obie zainteresowane strony.

Redukcja zatrudnienia, rozliczanie nadgodzin, wypłata wynagrodzenia i innych świadczeń, sprawy o mobbing i łamanie praw pracowniczych sprawiają, że pracownicy i pracodawcy coraz częściej narażeni są na nieporozumienia lub spory sądowe.

Sprawy pracownicze układają się nie po naszej myśli także w stosunkach z organami państwowymi, które wydają krzywdzące dla nas decyzje w niepomyślny sposób kształtując nasze prawa i obowiązki. Tak po stronie ubezpieczonego, jak i płatnika.

We wszelkich tego typu sprawach adwokat może podpowiedzieć taki kierunek działania by zawczasu ustrzec Cię przed negatywnymi skutkami. A nadto, pomóc zabezpieczyć Twoje interesy. Także wtedy, gdy będzie trzeba skierować swoje kroki na drogę sądową.

Dlatego możesz liczyć na moje pełne profesjonalne wsparcie. Niezależnie od tego, po której stronie sporu lub umowy się znajdujesz. Moja wiedza i wieloletnie doświadczenie w sprawach pracowniczych pozwala na efektywne doradztwo w rozwiązywaniu zarówno bieżących, jak i nietypowych problemów.

Zabezpieczam Twoje interesy. Również poprzez inicjowanie i prowadzenie postępowań sądowych, w których istotna jest aktywność stron i wiedza odnośnie tego, czego można się domagać i w jaki sposób.

Pomagam kompleksowo zadbać o Twoje prawa. Doradzam pracownikom  i pracodawcom, zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy.

Jak działam?

Pracownik

 

Doradzam i wspieram pracowników od momentu poprzedzającego podpisanie umowy o pracę, poprzez okres zatrudnienia, aż do rozwiązania stosunku pracy.

Podejmuję działania, które mają chronić Ciebie i Twoją rodzinę przed wszelkimi negatywnymi skutkami płynącymi z nieprzestrzegania prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych. W szczególności:

Sporządzam lub przeprowadzam analizę umowy (o pracę, o zakazie konkurencji, powierzenia mienia, kontrakt menadżerski itp.), która ma dopiero powstać lub też już wiąże strony. Upewniam się, czy zaproponowane warunki należycie zabezpieczają Twoje interesy.

Wskazuję na ewentualne zagrożenia wynikające z jej zapisów i na postanowienia sprzeczne z prawem.

Podpowiadam optymalne rozwiązania dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

Zapewniam doradztwo w sprawach o naruszenie zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu.

Doradzam sposób postępowania w przypadku łamania prawa przez pracodawcę w trakcie zatrudnienia.

Informuję o prawach pracowników w związku z ciążą i rodzicielstwem.

Wyjaśniam wszelkie wątpliwości dotyczące Twojego położenia, w tym w zakresie czasu pracy, wynagrodzenia za pracę, równego traktowania czy mobbingu, wypadku przy pracy oraz świadczeń przysługujących z ZUS.

Udzielam szczegółowych informacji o sposobie rozwiązania umowy o pracę oraz o prawach pracownika w przypadku niezgodnego z przepisami zakończenia stosunku pracy przez pracodawcę.

Omawiam wszelkie możliwe rozwiązania w przypadku niekorzystnej dla Ciebie decyzji ZUS lub niewłaściwego postępowania pracodawcy. Proponuję kroki, jakie należy w tym wypadku podjąć.

Przygotowuję wszelkie niezbędne pisma w sprawie, w tym pozwy oraz odwołania od decyzji ZUS.

Reprezentuję w trakcie negocjacji z drugą stroną (m.in. w zakresie warunków zatrudnienia lub odejścia, wysokości odszkodowania albo zadośćuczynienia). Jak również w przypadku ewentualnego sporu sądowego, skupiając się na opracowaniu odpowiedniej strategii i osiągnięciu zaplanowanego wyniku.

Udzielam wsparcia w sprawach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (m.in. w sprawach: o podleganie ubezpieczeniom społecznym, o emeryturę oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego, o umorzenie należności z tytułu składek, układ ratalny, o odroczenie terminu zapłaty składek na ubezpieczenia społecznego).

Bronię Twoich praw w przypadku ewentualnego sporu sądowego, każdorazowo skupiając się na opracowaniu odpowiedniej strategii i osiągnięciu zaplanowanego rezultatu.

Pracodawca

Jeśli jesteś pracodawcą, to niemal codziennie napotykasz na kwestie dotyczące zatrudniania. A moją misją jest zapewnienie Twojemu biznesowi bezpieczeństwa prawnego na najwyższym poziomie,  po to byś mógł się spokojnie skupić na jego prowadzeniu. Dlatego wspieram Cię we wszystkich obszarach z zakresu prawa pracy udzielając praktycznych porad oraz podejmując odpowiednie kroki prawne, gdy wymaga tego sytuacja. W szczególności:

Sporządzam lub weryfikuję umowy (o pracę, o zakazie konkurencji, powierzenia mienia, kontrakt menadżerski itp.). Dbając o to, by zaproponowane warunki należycie zabezpieczały Twoje interesy.

Doradzam odpowiednie formy zatrudnienia i negocjuję warunki umów.

Opiniuję i przygotowuję  tzw. akty wewnętrzne (regulaminy pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz inne zakładowe źródła prawa pracy).

Przygotowuję oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzenia i porozumienia zmieniające, powierzenia pracownikowi innej pracy.

Doradzam sposób postępowania w przypadku łamania prawa przez pracownika w trakcie zatrudnienia.

Wyjaśniam wszelkie wątpliwości dotyczące Twojego położenia, w tym w zakresie czasu pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń, równego traktowania czy mobbingu, wypadku przy pracy.

Podpowiadam optymalne rozwiązania dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

Zapewniam doradztwo w sprawach o naruszenie zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu.

Omawiam wszelkie możliwe rozwiązania w przypadku niekorzystnej dla Ciebie decyzji ZUS lub niewłaściwego postępowania pracownika i roszczeń przez niego wysuwanych. Proponuję optymalne kroki, jakie należy w tym wypadku podjąć.

Przygotowuję wszelkie niezbędne pisma w sprawie, w tym pozwy oraz odwołania od decyzji ZUS.

Reprezentuję w trakcie negocjacji z byłym lub obecnym pracownikiem. Najczęściej w zakresie ustalenia warunków finansowych ugód przedsądowych oraz rozwiązania umowy o pracę. Walczę również o odpowiednią wysokość ewentualnego odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Prowadzę negocjacje i mediacje z pracownikami i związkami zawodowymi, w tym w zakresie tworzenia zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy.

Bronię Twoich praw w przypadku ewentualnego sporu sądowego, każdorazowo skupiając się na opracowaniu odpowiedniej strategii i osiągnięciu zaplanowanego rezultatu.

W przypadku sporu, dokładam wszelkich starań aby sprawnie przeprowadzić całą procedurę. Niezależnie od tego, na którym etapie się do mnie zgłosisz.

Pomagam w pertraktacjach ugodowych, które umiejętnie przeprowadzone są w wielu sprawach wystarczające by osiągnąć zamierzony rezultat bez konieczności wikłania się w długi i kosztowny proces sądowy. Szanuję Twój czas i pieniądze.

Jeśli zajdzie konieczność dochodzenia Twoich praw przed sądem, pomagam w przygotowaniu pozwu i wszelkich dalszych pism w sprawie. Skupiając się zawsze także na przedstawieniu niezbędnych dokumentów i dowodów, które mogą mieć kluczowe znaczenie. Dbam też o zabezpieczenie Twoich roszczeń na czas trwania sprawy, jeśli wymaga tego sytuacja.

Jeżeli to Ty jesteś drugą stroną sporu, starannie badam argumenty i dowody, jakie zostały przedstawione przez drugą stronę mając na uwadze cel, jaki chcesz osiągnąć. Przygotowuję też w Twoim imieniu odpowiedź i inne pisma w sprawie. Wskazuję na dowody, które mogą być niezbędne by uzyskać zamierzony rezultat.

Jakie sprawy prowadzę?

 • o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • o nawiązywanie, zmianę lub rozwiązywanie stosunku pracy
 • z tytułu wypowiedzeń zmieniających
 • o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy i odszkodowanie
 • o roszczenia z tytułu mobbingu, dyskryminacji, nierównego traktowania, molestowania
 • o roszczenia z tytułu wypadku przy pracy
 • o zapłatę/ukształtowanie świadczeń pracowniczych
 • o zapłatę zaległego wynagrodzenia
 • o godziny nadliczbowe (nadgodziny)
 • o odprawę / nagrodę jubileuszową / ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 • z tytułu odpowiedzialności materialnej lub porządkowej pracownika
 • z tytułu zakazu konkurencji
 • o wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy
 • o uchylenie kar porządkowych
 • odwołanie od decyzji ZUS (m.in. z tytułu pracy w warunkach szczególnych lub o szkodliwym charakterze, podleganie lub niepodleganie ubezpieczeniu)

To jedynie katalog przykładowych spraw. Zapewniam bowiem kompleksowe wsparcie we wszelkich sprawach dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Co oferuję?

Kompleksowe doradztwo prawne

W trakcie konsultacji wyjaśniam wszelkie wątpliwości związane z Twoją sytuacją prawną i pomagam w wyborze optymalnej drogi prawnej. Ułatwiam też zrozumienie wszystkich aspektów i skutków prawnych Twojego położenia.

Dokładnie omawiam Twoją sytuację oraz jakie mogą być jej konsekwencje.

Udzielam odpowiedzi na każde Twoje pytanie i przedstawiam wszystkie możliwe scenariusze. Zastanawiamy się też nad potrzebą podjęcia dodatkowych działań prawnych.

Ustalam także optymalną strategię dalszego działania, odpowiadając jak zabezpieczyć Twoje interesy.

Doradzam też jak uniknąć podobnych zagrożeń w przyszłości.

Podpowiadam, na co zwrócić szczególną uwagę, jeśli zdecydujesz się na samodzielne działanie w sprawie. I jakie dowody przedstawić by osiągnąć zamierzony rezultat.

Pomagam dopełnić formalności

W tym skompletować niezbędne informacje, dokumenty i dowody w sprawie.

Przygotowuję wszelkie pisma w sprawie

Zarówno w ramach doraźnej pomocy jak i kompleksowego prowadzenia sprawy.

Analizuję również treść dokumentów zaproponowaną przez stronę przeciwną.

Opiniuję i konstruuję umowy cywilnoprawne.

Sporządzam opinie prawne.

Ustalam strategie negocjacyjne i procesowe dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb

Rzetelnie oceniam Twoją sytuację, co stanowi punkt wyjścia do ustalenia działań w Twojej sprawie.

Moim celem jest udzielenie Ci pomocy przy jak najmniejszym obciążeniu finansowym. A obejmuje ona zarówno proces sądowy, jak i pertraktacje ugodowe. Dlatego, jeśli będzie taka możliwość, a Ty wyrazisz taką wolę, podejmę w Twoim imieniu rozmowy polubowne z drugą stroną, na drodze negocjacji lub mediacji. Co często pozwala zakończyć spór jeszcze na etapie przedsądowym, a tym samym eliminuje ryzyko dodatkowych kosztów.

Dbam o to, by zabezpieczyć Twoje interesy już w czasie procesu i po jego zakończeniu

Reprezentujemy przed sądami i w czasie prowadzonych mediacji

 

Twoje postępowanie poprowadzę od początku do samego końca. Byś samodzielnie nie musiał koncentrować się na formalnościach, pismach, czy terminach w sprawie. Będę Cię też na bieżąco informować o postępach, dzięki czemu zachowasz nad nią pełną kontrolę.

Pomagam wyegzekwować Twoje prawa po zakończonym procesie i w jego trakcie

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiajmy.

Twój problem nie rozwiąże się sam. Możesz na mnie liczyć. Chętnie udzielę Ci wsparcia i wskażę dostępne rozwiązania. Napisz do mnie lub zadzwoń, a odezwę się do Ciebie najszybciej, jak to możliwe.

Pin It on Pinterest

Share This